Menu

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

การศึกษา

● ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
● ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
● หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2002
● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3
● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
● หลักสูตรพิเศษสาหรับผู้บริหาร Advance Management Program (AMP 178)
Harvard Business School

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

● กรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ประจำปี 2556-2557
● กรรมการอานวยการงานพัฒนาเศรษฐกิจ หอการค้าไทย ประจำปี 2556-2557
● ที่ปรึกษาคณะกรรมการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย ประจำปี 2556-2557
● กรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2556
● ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(ภาคธุรกิจ) หอการค้าไทย
ประจำปี 2556-2557
● กรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ประจำปี 2556-2557 หอการค้าไทย
● กรรมการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี 2556-2557 หอการค้าไทย
● ที่ปรึกษา คณะกรรมการลดความเหลื่อมล้า ประจำปี 2556-2557 หอการค้าไทย
● ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2556
● ปรึกษาหอการค้าไทย 2556
● คณะกรรมการอานวยการงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หอการค้าไทย
ประจำปี 2556-2557
● กรรมการพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย(AEC Plus)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2556
● กรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2556
● กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2555 – 2557
● ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
วุฒิสภา สิงหาคม 2555
● อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกราคม 2555
● อนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัย ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มิถุนายน 2555
● กรรมการในคณะกรรมการตัดสินการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
พ.ศ.2555
● ประธานอนุกรรมการการทางานในการประสานเครือข่าย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 24 พฤษภาคม 2555
● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการสิทธิบัตร 2555
● ประธานกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
● คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
● คณะกรรมการการศึกษา วปอ.สปท. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
● คณะกรรมการเศรษฐกิจ สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย
● อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด สานักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบัน
● คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ (ก.พ.ร.)
● คณะกรรมการ “กองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
● คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วาระที่ 1 สิงหาคม 2554-31 กรกฎาคม 2556
● คณะกรรมการติดตามและขยายผลโครงการลดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ หอการค้าไทย วาระประจำปี 2554/2556
● รองประธานโครงการ 1 ไร่ 1 แสน หอการค้าไทย
● คณะกรรมการบริหารนโยบายและคณะทางานปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะ
● ผู้อานวยการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
● คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
● คณะทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย
● อนุกรรมการประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
● ผู้อานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ทางการเงินศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

ประสบการณ์ในการทำงาน

● กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
● กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
● ที่ปรึกษาประธานกรรมการหอการค้าไทย (ดร.อาชว์ เตาลานนท์)
● กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
● กรรมการบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
● กรรมการบริษัท เอ็ม ไอ ไอ แม็ทชิ่ง ฟันด์ จำกัด
● อนุกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
● รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
● คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
● ผู้อานวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
● อนุกรรมการกองทุนนวัตกรรมและประเมินผล สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
● ที่ปรึกษากลั่นกรองบทความทางวิชาการ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
● คณะทางานจัดประชุมทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
● รางวัล “Most Outstanding Alumni of the Decade” , Faculty of Business & Economics,
Washington State University
● กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย


Top