Menu

80.ผู้นำธุรกิจครอบครัวควรวางมือจากธุรกิจเมื่อใด
ผู้นำธุรกิจครอบครัวควรวางมือให้เร็วที่สุดเมื่อผู้รับสืบทอดธุรกิจมีความ พร้อมตามแผนการสืบทอดธุรกิจที่ได้จัดทำไว้ เพราะผู้นำธุรกิจในยุคใหม่ควรจะอยู่ในวัยที่ยังมีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ หากทำการส่งมอบธุรกิจช้าไปอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ เช่น ผู้รับการสืบทอดอาจหมดความอดทนและจะไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตนเอง หรืออาจหมดแรงจูงใจในการทำงานต่อไป
Top