Menu

106.บุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับมรดกหรือไม่
บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม เพราะตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรมจะมีสถานะเสมือนผู้สืบสันดานได้จะต้องมีการจดทะเบียนรับบุตร บุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงจะเกิดสิทธิในการรับมรดก
Top